Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

รับทำวีซ่าจีน

รับทำวีซ่าไปจีน

บริษัท ซันซิน ทราเวิล (Sanxin Travel) รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทยไปประเทศจีน จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 18ปี ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาในการขอวีซ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการ เริ่มทำวีซ่าอย่างไรดี เอกสารการขอวีซ่าต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ควรจะทำอย่างไร เอกสารไม่พร้อม ไม่เข้าใจขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถติดต่อ ทางบริษัท ซันซิน ทราเวิล ทางเราพร้อมให้การรองรับบริการที่มีคุณภาพสำหรับทุกท่าน โทร : 02-632-7391

อัตราค่าบริการในการรับยื่นวีซ่า

แบบที่1 ยื่น 4 วัน เข้า-ออก 1 ครั้ง ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

พิเศษ ! สำหรับแบบแรก โปรโมชั่น 1900บาท/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

แบบที่2 ยื่นด่วน 2 วัน เข้า-ออก 1 ครั้ง ราคา 3,100 บาท/ท่าน

แบบที่3 ยื่น 4 วัน เข้า-ออก 2 ครั้ง ราคา 3,000 บาท/ท่าน

แบบที่4 ยื่นด่วน 2 วัน เข้า-ออก 2 ครั้ง ราคา 4,100 บาท/ท่าน

เพิ่มเพื่อน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน พำนักได้สูงสุด 30 วัน
เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด

2.รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)

**เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น**

3.รายละเอียดที่อยู่บ้านและที่ทำงาน (ชื่อสถานศึกษากรณียังศึกษาอยู่)

4.เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน(ถ้ามี)

5.เอกสารการจองที่พัก / โรงแรม (ถ้ามี)

6.เบอร์ติดต่อผู้ขอวีซ่าจีน / ชื่อญาติ ติดต่อฉุกเฉิน 1 ท่าน

กรณีเด็กต่ำกว่า18ปี ถ้าเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ สำหรับเด็กให้เตรียมเอกสารเหมือนผู้ใหญ่ และเพิ่มเติมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

2.เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของพ่อแม่ลูก(ถ้ามี)

3.สำเนาหน้าพาสปอร์ตของพ่อแม่ (ชื่อในใบเกิดกับชื่อหน้าพาสปอร์ตต้องเหมือนกันสำหรับของพ่อแม่)

กรณี ไม่ได้เดินทางกับ พ่อ หรือ แม่ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรอกข้อมูลในใบรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาทำการสถานฑูต
จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036

หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้รวมค่าใช้จ่ายส่งกลับฟรี ! EMS
  • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tel : 02-6327391
Mobile No : 090-0056955
LINE Official ID : 
ช่องทางการเพิ่มเพื่อน >>> : https://goo.gl/3Ak91C
Skype : ting9ting91
E-mail : sunsing@truemail.co.th , ting.t@outlook.com

เพิ่มเพื่อน