Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

วันแรก-ถึงสนามบินเถาหยวน-รับประทานอาหารเที่ยง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน Yi Zhong jie เดินเล่น หาอาหารท้องถิ่นทานตามอัธยาศัย -เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก : Holiday in Taichung  or similar หรือเทียบเท่า

วันที่สอง-รับประทานอาหารเช้า-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วันเหวินหวู่-รับประทานอาหารเที่ยง-วัดจงไทซานซื่อ-เดินทางสู่ไทเป-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ที่พัก: The loft seaside  or similar หรือเทียบเท่า

วันที่สาม-รับประทานอาหารเช้า-อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ-อนุสรณ์สถานซุน ยัด เซ็น-รับประทานอาหารเที่ยง-ถนนคนเดินตั้นสุ่ย- Fisherman’s Wharf

ที่พัก: Aloft hotel beitou or similar หรือเทียบเท่า

วันที่สี่-วัดหลงซานซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-รับประทานอาหารเที่ยง-ถนนคนเดินซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต-นำลูกค้าส่งไปสนามบินเถาหยวน