Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

โปรแกรมทัวร์ส่วนตัว ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

วันแรกถึงสนามบินเถาหยวน-รับประทานอาหารเที่ยง-นำท่านไปเมืองหนานโถว -เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก : Red Maple  or similar หรือเทียบเท่า [-/L/D]

วันที่สองรับประทานอาหารเช้า-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วันเหวินหวู่-รับประทานอาหารเที่ยง- Xuan Zang Temple 玄奘寺 หรือวัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางสู่ไทเป- นำท่านสู่อุทยานอาลีซาน-รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก: Ying Shan or similar หรือเทียบเท่า  [BF/L/D]

วันที่สามรับประทานอาหารเช้า-อุทยานอาลีซาน-รับประทานอาหารเที่ยง-นำท่านสู่เมืองไทเป-ตลาดกลางคืนซื่นหลิน ไนท์มาเก็ต Night Market

ที่พัก: Chateau de Chine or similarหรือเทียบเท่า  [BF/L/D]

วันที่สี่-รับประทานอาหารเช้า-อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ (忠烈祠)-พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง-รับประทานอาหารเที่ยง-จิ่วเฟิน-เย่หลิว-ตึกไทเป 101

ที่พัก: Chateau de Chine or similarหรือเทียบเท่า  [BF/L/D]

วันที่สี่ห้า- รับประทานอาหารเช้า-วัดหลงซานซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 蒋介石-รับประทานอาหารเที่ยงสุกี้ชาบูขึ้นชื่อ-DIY โมจิ-แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังซีเหมินติง