Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

โปรแกรมท่องเที่ยวสบายๆด้วยตัวเอง

วันแรก   เดินทางสู่ไทเป  XW182  0215/0705  อาหาร : BF BOX / L / X

07:05 ถึงสนามบินเถาหยวน รับประทานกล่องอาหารเช้า

08:30 สัมผัสถนนเก่าจิ่วเฟิ่น

11:00 เยี่ยมชมอุทยานเย่หลิว

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารทะเลอี้ฟัง  TEL0224926465

13:00 พิพิธภัณฑ์กู้กง

16:00 ช็อปชิมของที่ระลึกขนมพายสัปปะรดเหวยเกอ

17:00 ช็อปสินค้าปลอดภาษี  Duty Free

18:00 รับประทานอาหารด้วยตัวเองตามอัธยาศัย

20:00 เช็คอิน GREEN WORLD HOTELS

สถานที่พัก GREEN WORLD HOTELS   TEL033853017

 

วันที่สอง ไทเป  อาหาร : X / X / X

สำรวจไทเปโดยนั่งโดยสารรถบัสสองชั้นที่จะพาคุณผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ในตัวเมือง

และคุณสามารถเลือกลงหรือขึ้นที่จุดจอดใดก็ได้

กลับที่พัก GREEN WORLD HOTELS

สถานที่พัก GREEN WORLD HOTELS   TEL033853017

 

วันที่สาม ท่องเที่ยวรอบเมืองไทเป  อาหาร : X / X / X

ท่องเที่ยวไทเป ช็อป ชิม ชิว สบายๆ อย่างอิสระ

กลับที่พัก GREEN WORLD HOTELS

สถานที่พัก GREEN WORLD HOTELS   TEL033853017

 

วันที่4  เมืองไทเป กลับสู่กรุงเทพ อาหาร : BF BOX / X / X

05:50   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

06:00 มุ่งสู่สนามบินเถาหยวน

09:40 ไฟล์ XW181 กลับสู่กรุงเทพ

 

ราคาเบื้องต้น:

  1. จองโรงแรม GREEN WORLD HOTELS สำหรับทัวร์ไต้หวันเที่ยวด้วยตัวเองระยะเวลา ( 4 วัน 3 คืน) ในราคา 4,300 บาทต่อท่าน (ราคาสำหรับเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง) 
  1. จองโรงแรม GREEN WORLD HOTELS พร้อมบริการรับและส่งจากสนามบินเถาหยวนสำหรับทัวร์ไต้หวันเที่ยวด้วยตัวเองระยะเวลา ( 4 วัน 3 คืน) ในราคา 6,500 บาทต่อท่าน (ราคาสำหรับเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง) 
  1. จองโรงแรม GREEN WORLD HOTELS บริการรับและส่งจากสนามบินเถาหยวน พร้อมทั้งโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน1วันและไกด์นำเที่ยวในวันแรกที่มาถึงไต้หวัน ในราคา 7,300 บาทต่อท่าน (ราคาสำหรับเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง)

 

ราคานี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับกรุงเทพ ไทเป
  • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการอาทิ เช่า ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
  • ค่าทิปให้พนักงานขับรถ และไกด์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการ